Skip to main content

Yihang Wang

Bai Lab
yihang98@ad.unc.edu

Year Entered:

2021

Hometown

Shenzhen, Guangdong, China

Adviser:

Wubin Bai

About Me:


2020 - Nankai University - B. S. Chemistry