Skip to main content

Xingjian Ying

Huang Lab
Xingjian.Ying@unc.edu

Year Entered:

2022

Hometown

Zhejiang, China

Adviser:

About Me:

I like classical music and enjoy playing the viola. Also, I like playing table tennis.