Skip to main content

Hangyu Gu

Huang Lab
hangyugu@live.unc.edu

Year Entered:

2019

Hometown

China

Adviser:

Jinsong Huang

About Me:


2012-Xian Jiaotong University-B.S. EE