Skip to main content

Shuang Xu

J. Lu Lab
shuangxu@live.unc.edu

Year Entered:

2019

Hometown

Lianyungang, Jiangsu, China

Adviser:

Jinsong Huang

About Me:


2017 - Xi'an Jiaotong University - B.S. Physics