Skip to main content

Xinyi Fan

Huang Labs
xinyifan@unc.edu

Year Entered:

2023

Hometown

Adviser:

Jinsong Huang

About Me: